Contacte

Barcelona

Carrer Mallorca 35, 2n 2a
08029 - Barcelona

Tel: 93 438 60 69
Mòbil: 687 934 204
Email: laura.castell@auraenginyers.com

Responsable: Laura Castell Fuster

Madrid

Calle Infanta Mercedes, 20 bajo exterior
28020 - Madrid

Tel: 608 389 152
Email: angel@auraingenieros.com

Responsable: Ángel Gómez Ruiz

Serveis

Seguretat i salut

Dins l'àmbit de la seguretat, Aura Enginyers ofereix serveis de coordinació de seguretat i salut en fase de redacció de projecte i en fase d'execució d'obra. També ofereix serveis d'assistència tècnica a contractistes i redacció de plans de seguretat i salut.

Coordinació de seguretat i salut

Aura Enginyers Consultors realitza coordinacions de seguretat i salut en obres de construcció. Tenim experiència en edificació i en obra civil i hem treballat en obres de pressupost des de pocs milers d'euros fins a diversos milions.

Sabem adaptar les exigències de la coordinació a les característiques particulars de l'obra. Entenem que per al promotor i el contractista és prioritari mantenir el termini de l'obra i no generar treball addicional. És per això que facilitem al contractista plantilles de procediments i de tota la documentació a emplenar i donem assessorament constant, tant al contractista com al promotor a fi de complir en tot moment amb la legislació vigent en matèria de prevenció.

Coordinació d'activitats empresarials

La figura del coordinador d'activitats empresarials dóna resposta al RD 171/2004 que obliga a realitzar reunions de coordinació i deixar constància mitjançant acta quan diverses empreses externes presten serveis en un mateix centre de treball. Així mateix, el coordinador gestiona la informació de què ha de disposar cadascuna de les empreses sobre les altres i sobre el centre de treball.

El coordinador d'activitats empresarials convoca les reunions, verifica que es prenguin les decisions adequades per evitar riscos en el centre de treball i s'encarrega de reflectir el contingut de la reunió en l'acta corresponent.

Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut

Els estudis es redacten en base al projecte constructiu i els mètodes constructius proposats en la memòria i annexos pertinents, consultant si cal amb el projectista i la propietat.

Els plans es redacten en base a l'estudi de seguretat i salut, projecte i procediments proposats pel contractista. Es particularitzen per cada actuació.

Dictàmens pericials

Assessorament en la definició dels extrems i redacció de dictàmens. Determinació de causes i responsabilitats en cas de sinistres, accidents o decisions que afectin l'àmbit de la prevenció tant en obres en construcció com durant l'explotació i funcionament habitual de fàbriques, empreses i edificis.

Assistència tècnica en prevenció i assistència a Facility Management

Assessorament a empreses de Facility Management, per la simplificació de la gestió de la prevenció en instal·lacions i centres amb gran volum d'activitat de reformes, implantació de maquinària i manteniment. Assessorament en la confecció de l'avaluació de riscos del centre i coordinacions de seguretat i salut globals anuals, per incloure totes les obres sense projecte que es realitzen al llarg de l'any.

Implantació i verificació del correcte seguiment del pla de seguretat i salut. Redacció d'annexes al pla per a aquelles activitats no contemplades o aclariments requerits per a la coordinació de les obres. Redacció de plans de muntatge de bastides.

Plans d'autoprotecció

Des de l'entrada en vigor del Decret 82/2010 a Catalunya s'ha multiplicat el nombre d'activitats que han de disposar d'un pla d'autoprotecció. Les activitats afectades han de comunicar la seva afectació a través de la plataforma HERMES, han de redactar el PAU, que s'ha de revisar i actualitzar periòdicament i han de realitzar simulacres.

Els informarem de si la seva activitat ha de disposar o no de pla d'autoprotecció i si és necessari, un tècnic acreditat segons el que disposa el Decret 82/2010 s'ho redactarà i l'assessorarà en els tràmits necessaris fins a la seva implantació. El nostre servei s'adapta a les capacitats del client, de manera que si ja disposa d'un PAU no homologat o de personal capaç de realitzar-lo, podem aprofitar-los amb la conseqüent reducció de costos per a l'empresa.

Implantació de plans d'autoprotecció

Impartim la formació als equips d'intervenció i preparem els simulacres. Redactem els informes de simulacre per pujar a la plataforma HERMES.

Documents de protecció contra explosions (ATEX)

En activitats que es desenvolupen en entorns que poden generar atmosferes explosives, cal disposar d'instal·lacions adequades i donar compliment a la normativa específica. Aura Enginyers redacta el Document de Protecció Contra Explosions (DPCE) segons el RD 687/2003 i assessora l'empresa en la seva implantació.

Formació

Aura Enginyers Consultors desenvolupa formació a mida en prevenció de riscos laborals. Es tracta de formació específica segons requeriments del client. Per exemple formació sobre els riscos de les instal·lacions o la maquinària que manipulen els treballadors.

La formació s'imparteix a les instal·lacions del client, en grups reduïts i s'incorporen casos pràctics. Quan es programen cursos de més de 4 hores, la formació és bonificable.

Integració de formació en prevenció

Actuem com a proveïdor únic de formació en prevenció per als nostres clients. Impartim amb recursos propis aquella formació dins la nostra àrea d'experiència i subcontractem a especialistes de reconegut prestigi o empreses amb mitjans especials (cursos de treballs en alçada, per exemple) quan la formació específica ho requereix. D'aquesta manera el client té un interlocutor únic que coneix els procediments i gestió interna de planificació i convocatòria de cursos, registres d'assistència, procediments documentals i d'arxiu, etc i al mateix temps pot optar a la màxima diversitat i qualitat en la formació.

Gestió de residus de construcció i demolició

Aura Enginyers ofereix un servei adaptat a les necessitats de promotors i contractistes d'obres de construcció: des de l'elaboració de l'Estudi i/o el Pla de Gestió de Residus (articles 4 i 5 RD 105/2008), a un servei integral que comprengui també el seguiment de la gestió al llarg de tota l'obra, revisant la documentació que acrediti l'adequada gestió dels residus.

Equip

Laura Andreu Ángel
Laura Castell Fuster

Enginyera industrial, llicenciada en ADE i tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Tècnica acreditada segons Decret 82/2010 per a l'elaboració de plans d'autoprotecció.
Andreu Regué Barrufet

Enginyer industrial i MBA per Instituto de Empresa. Té experiència en direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut.
Angel Gómez Ruiz

Enginyer de mines i tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Amb nou anys d'experiència en coordinació de seguretat i salut.

Clients

Alguns dels nostres clients són:


Infraestructures.cat Empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obres de manteniment d'edificis públics.
Torraspapel Empresa paperera amb diverses plantes de producció. Redacció de documents de protecció contra explosions per a les plantes de Motril, Almazán, Sarrià de Ter, Sant Joan les Fonts i Leitza. Coordinació d'activitats empresarials a la planta de Zaragoza Estudis acústics en les plantes de Motril i Sant Joan les Fonts. Actualització del pla d'emergència interior de la planta de Zaragoza. Estudis acústics en les plantes de Motril i Sant Joan les Fonts. Coordinació d'Activitats Empresarials en l'adequació d'una línia (Novembre 2014)
ISS Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obra i redacció de plans de seguretat i salut d'obres de manteniment, reforma, ampliacions i treballs en alta tensió a les instal·lacions d'HP de Sant Cugat del Vallès i València.
Unibail-Rodamco Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obres de reforma del centre comercial Barnasud.
Incasòl Empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Coordinació de seguretat i salut de les obres d'execució d'una línia elèctrica soterrada de 7,5 KM.
Ajuntament de Cerdanyola Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de la construcció d'una escola infantil i primària.
Fiatc Redacció de diversos plans d'autoprotecció
Seat Desenvolupament de xerrades formatives sobre prevenció de riscos laborals de 2 hores de durada. Impartició de xerrades a tot el personal de producció (uns 8000 operaris). Integració de tota la formació en prevenció de riscos laborals impartida a personal de SEAT a les plantes de Martorell, Zona Franca i el Prat.
Diputació de Barcelona Redacció de diversos plans d'autoprotecció.
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Redacció de diversos plans d'autoprotecció.
Colonial Aura Enginyers Consultors ha formalitzat un contracte marc amb Inmobiliaria Colonial, SA per a realitzar les Coordinacions de Seguretat i Salut (i altres treballs d'assistència tècnica en matèria de Seguretat i Salut en el trabaio) en els més de 30 immobles que aquesta empresa té a Madrid i Barcelona.

Sobre nosaltres

Laura Castell és enginyera industrial en exercici lliure des de 2010. Anteriorment havia treballat en una enginyeria de prevenció i va continuar exercint la professió en el mateix àmbit. Com a conseqüència de l'increment d'activitat en 2011 es planteja crear una societat, de manera que funda amb Andreu Regué, també enginyer industrial, Aura Enginyers Consultors.

El 2012, Aura Enginyers incorpora el seu primer treballador en nòmina. El 2013 Andreu Regué també s'incorpora a temps complet. En poc més d'un any i mig des de la seva fundació, Aura Enginyers ha col·laborat amb empreses i institucions de totes les mides des de particulars fins a multinacionals i administracions públiques.

Aura Enginyers segueix en expansió, incorporant 3 nous treballadors i desenvolupa la seva activitat en 3 àrees. Seguretat, autoprotecció i formació a mida. A més del personal propi, per dur a terme els projectes més ambiciosos, Aura Enginyers compta amb una xarxa de col·laboradors freelance que li permeten aportar l'especialització i experiència que requereix cada projecte concret.

Com a conseqüència de la seva expansió, Aura Enginyers obre una delegació a Madrid, dirigida per Àngel Gómez Ruiz, Enginyer de Mines, Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals i amb nou anys d'experiència en l'assistència tècnica en matèria de seguretat i salut en el treball .

© 2015 - Aura Enginyers Consultors, SL